top of page

Boeddhistische Unie van België

pexels-klub-boks-8537264.jpg

Visie en missies

Als representatief orgaan van de boeddhistische verenigingen van België bereidt de Boeddhistische Unie van België (BUB) zich voor op de erkenning van het boeddhisme in België.  

 

Onze conferenties over diverse maatschappelijke thema's, zoals boeddhisme en ecologie, en onze Introductie tot het boeddhisme zijn bedoeld voor beoefenaars van alle boeddhistische tradities en iedereen die geïnteresseerd is in het boeddhisme. De Boeddhistische Unie van België draagt zo bij tot de intra-boeddhistische dialoog. Ook neemt ze actief deel aan de interlevensbeschouwelijke dialoog.

  

Maatschappelijk engagement maakt deel uit van de missies van de Boeddhistische Unie van België. Het is binnen dit kader dat patiënten of gedetineerden kunnen beroep doen op boeddhistische consulenten van de BUB.

Ancre 1

De Boeddhistische Unie van België beoogt een harmonieuze en vredelievende samenleving, waar mededogen en wijsheid bijdragen tot het opheffen van het lijden van alle voelende wezens.

De Boeddhistische Unie van België stelt alles in het werk om haar leden de kans te geven deze visie te realiseren, onder meer door:

 

  1. de dialoog tussen de in België aanwezige boeddhistische tradities, over de waarden en uitdagingen waarmee onze huidige samenleving wordt geconfronteerd;

  2. het behoud van het authentieke boeddhisme in de diversiteit van zijn tradities;

  3. de bevordering van de studie van de boeddhistische leer, geïnspireerd door o.a. historische en wetenschappelijke bronnen, de hedendaagse cultuur en praktijkbeoefening;

  4. vertegenwoordiging tegenover de overheid, maatschappelijke en levensbeschouwelijke actoren;

  5. interactie met de samenleving via dialoog en maatschappelijk engagement;

  6. na de erkenning van het boeddhisme in België: de organisatie en coördinatie van de boeddhistische dienstverlening door de boeddhistische centra erkend door de overheid. 

Levensbeschouwelijke dialoog

De oprichting van de BUB heeft geleid tot een intensivering van de intra-boeddhistische dialoog. Dit laatste heeft bijgedragen aan het ontstaan van een Belgische boeddhistische gemeenschap gekenmerkt door vriendschap en wederzijds respect. Aan deze toenadering lag een groot aantal initiatieven ten grondslag. Bijvoorbeeld de opleiding Introductie tot het boeddhisme, een samenwerking met de universiteiten UCL en UGent, heeft de intra-boeddhistische dialoog aanzienlijk verrijkt dankzij haar objectieve invalshoek. De Inspiratiedagenvan de BUB zijn een tweede voorbeeld van intra-boeddhistische dialoog. Ze behandelen actuele sociale kwesties die in de tijd van de Boeddha niet aan bod kwamen.

De interlevensbeschouwelijke dialoog is even

dierbaar voor de Boeddhistische Unie van België dan de

intra-boeddhistische dialoog. Meerdere platforms

en initiatieven hebben BUB mogelijk gemaakt

en haar vertegenwoordigers om banden te smeden

vriendelijk met andere religies en

overtuigingen.

De Boeddhistische Unie van België is medeoprichter

van Emoena België. Priesters, dominees, rabbijnen,

imams en boeddhisten komen samen voor een kritische

reflectie, en het verwerven van vaardigheden.

Onderweg helpt dit programma het ook onderlinge banden

te versterken, om de wederzijdse kennis te verdiepen en de interlevensbeschouwelijke dialoog te bevorderen. Zoals een van de studenten die dit programma volgde, zei:Als we het over religie hebben, denken we vooral aan wat ons scheidt. Maar daar zagen we wat ons verenigt.»

De Dialoograden zijn een forum waarbij de overheid met de erkende levensbeschouwingen in gesprek gaat op federaal niveau en in de deelstaten. Dit is een toegangspoort tot actieve deelname aan het maatschappelijk beleid. De BUB wordt zo uitgenodigd op de vergaderingen van de FIDIF (Federale Interconvictionele Dialoog) en van de Dialoograad onder voorzitterschap van de Eerste Minister en de Minister van Justitie en die van de gefedereerde entiteiten. Tijdens de COVID-pandemie hielp dit platform bij het schrijven van protocollen om de gezondheid van bezoekers aan boeddhistische centra te waarborgen.  

 

Daarnaast ontstaan door deelname aan de Dialoograden meerdere vormen van samenwerking. Zo ondersteunt BUB sinds 2016 het project Panathlon met alle erkende levensbeschouwingen, een ondersteuning vastgelegd in de Verklaring “Sport, de geest van de mensheid.»

JourneeInspi2.jpg
Dialogue convictionnel
Maatschappelijk engagement
van onze verenigingen

De missie van een boeddhistische vereniging is om iedereen te helpen de onbevredigende aard van het bestaan (Dukkha) te overwinnen. In onze wereld is deze ervaring van frustratie, imperfectie en onbehagen universeel. De Boeddha was op zoek naar een definitief antwoord op de vraag van Dukkha. Zijn motivatie was om alle levende wezens vrij te maken van het lijden. Het is dus geen egocentrische benadering. Integendeel, zonder altruïsme geen boeddhisme.  

 

Kiezen voor het boeddhistische pad moedigt vaak aan om je eigen leven te onderzoeken.  

Hoe kan ik mijn persoonlijke leven meer in overeenstemming 

brengen met mijn boeddhistische beoefening?  

Hoe kan ik bijdragen aan een zorgzame samenleving?  

​ 

Zo kan je je persoonlijk en professionele leven in een nieuw perspectief zien, ondersteund door het onderricht en activiteiten van boeddhistische verenigingen. Daarom leiden sommige verenigingen vrijwilligers op om gedetineerden of daklozen te helpen.

 

Het lijden beperkt zich niet tot de mens. Elk voelend wezen wordt geconfronteerd met lijden. De mens maakt deel uit van de natuur, net als alle andere levensvormen op Aarde. Het boeddhisme verbiedt het eten van vlees niet. Toch hebben veel boeddhisten besloten minder of geen vlees meer te eten. Zo kunnen ze hun gezondheid verbeteren, het milieu ondersteunen en veel dierenlevens redden. Om dezelfde redenen bieden veel boeddhistische verenigingen alleen vegetarische of veganistische maaltijden aan tijdens hun activiteiten.  

Engagement sociétal

Neem contact met ons op via dit formulier

Bedankt dat u contact met ons heeft opgenomen.

bottom of page