BOEDDISTISCHE UNIE VAN BELGIE vzw

Ondernemingsnummer: 0464.533.790

 INTRODUCTIE
 

In de geest van de boeddhistische traditie zou elke beslissing idealiter een consensus moeten weerspiegelen die is bereikt door middel van overleg, waarbij zorgvuldig en respectvol naar alle geuite meningen wordt geluisterd. Alleen als een dergelijke eensgezindheid niet kan worden bereikt, gelden de meerderheidsregels die in deze statuten zijn vastgelegd.

ART. 1 – BENAMING

De vereniging neemt de naam: « Boeddhistische Unie van België » aan, afgekort « B.U.B. ».

ART. 2 – ZETEL

De zetel van de vereniging is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

ART. 3 – DOELEN

De vereniging heeft als belangeloze doelen:

 • de boeddhistische verenigingen die in België actief zijn te verenigen om hun dialoog en samenwerking te bevorderen;
 • het behoud van het authentieke boeddhisme in de diversiteit van zijn tradities te waarborgen;
 • de kennis en de studie van de boeddhistische leer te bevorderen, geïnspireerd door o.a. historische en wetenschappelijke bronnen, de hedendaagse cultuur en praktijkbeoefening;
 • op te treden als een representatief orgaan van de boeddhistische tradities bij nationale of internationale overheden en de samenleving als geheel;
 • bij te dragen aan de dialoog tussen alle filosofische of religieuze overtuigingen, evenals aan het maatschappelijk engagement van de boeddhistische gemeenschap;
 • de ontwikkeling van morele bijstand volgens een boeddhistische opvatting te waarborgen.

ART. 4 – VOORWERP

Het voorwerp van de vereniging bestaat uit het uitvoeren van alle activiteiten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van haar doelstellingen, namelijk:

 • het creëren en beheren van alle plaatsen, communicatiemiddelen of diensten die nuttig zijn voor opleiding, onderzoek, onderwijs of de verspreiding van informatie met betrekking tot boeddhistische tradities;
 • het creëren en beheren van alle plaatsen, communicatiemiddelen of diensten die nuttig zijn voor de uitvoering van morele dienstverlening volgens een boeddhistische opvatting;
 • de coördinatie en ondersteuning van het beheer van de materiële en financiële belangen van boeddhistische gemeenschappen;
 • de publicatie en distributie van werken in alle media;
 • de organisatie van cursussen of evenementen (vergaderingen, symposia, conferenties, tentoonstellingen, rituelen, etc.);
 • de oprichting en het beheer van elke structuur gericht op interlevensbeschouwelijke dialoog of maatschappelijk engagement in de boeddhistische gemeenschap.

ART. 5 – DUUR

De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.

ART. 6 – LEDEN

6.1. – AANTAL

De vereniging telt minstens zeven leden.

6.2. – TOELATING

Het lidmaatschap staat alleen open voor verenigingen zonder winstoogmerk die:

 • als hoofddoel de studie en de beoefening van de Dharma hebben;
 • zich profileren als boeddhistische verenigingen, de Drie Juwelen, de Vier Edele Waarheden en de Vier Zegels van de Werkelijkheid erkennen en zich kunnen beroepen op authentiek lidmaatschap van een historische boeddhistische traditie;
 • niet beweren dat hun eigen leer en/of praktijk superieur is en de authenticiteit erkennen van de verenigingen die reeds lid zijn;
 • in wat zij ondernemen elke vorm van politieke of commerciële activiteit en elke bekeringsijver vermijden en een geest van verdraagzaamheid en geweldloosheid belichamen;
 • meer dan een jaar de status van vzw genieten en alle wettelijke voorschriften ter zake naleven.

De toelating van nieuwe leden valt onder de verantwoordelijkheid van de algemene vergadering, die beslist over de aanvragen die haar door het bestuursorgaan worden voorgelegd, hetzij op eigen initiatief, hetzij op basis van de ondertekening door ten minste drie lidverenigingen. Om te worden toegelaten, moet een aanvraag de goedkeurende stem van twee derde van de aanwezige of vertegenwoordigde leden krijgen, zonder rekening te houden met onthoudingen.

6.3. – RECHTEN EN PLICHTEN

Elke lidvereniging heeft één stem in de algemene vergadering, maar kan twee vertegenwoordigers afvaardigen om deel te nemen aan de beraadslagingen.

Zij stelt de voorzitter van het bestuursorgaan in kennis van de lijst van personen die gerechtigd zijn haar in de algemene vergadering te vertegenwoordigen.

De leden gaan in deze hoedanigheid geen persoonlijke verplichtingen aan.

De jaarlijkse bijdrage, die door de algemene vergadering wordt vastgesteld, mag niet hoger zijn dan € 500,00.

Elke lidvereniging is verplicht:

 • alle reglementen die op de algemene vergadering worden gestemd (ethisch en deontologisch charter, maatschappelijk charter, enz.) te ondertekenen en na te leven;
 • de voorzitter van het bestuursorgaan of zijn afgevaardigde op de hoogte te brengen van alle informatie waarvan de publicatie in het Staatsblad of de neerlegging bij de griffie wettelijk verplicht is.

6.4. – ONTSLAG, ONTBINDING EN UITSLUITING

De leden kunnen vrij ontslag nemen door een eenvoudige brief te richten aan de voorzitter van het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan kan ertoe besluiten het niet betalen van het lidgeld binnen de drie maanden vanaf het begin van het werkjaar gelijk te stellen aan ontslag.

De uitsluiting van een lid valt onder de bevoegdheid van de algemene vergadering, die beslist op basis van een expliciet agendapunt en met inachtneming van de quorum- en meerderheidsvoorwaarden die vereist zijn voor de wijziging van de statuten. De betrokken vereniging wordt vooraf in kennis gesteld van eventuele klachten die tegen haar worden ingediend en kan vertegenwoordigers aanwijzen die door de vergadering worden gehoord, maar die niet aan de debatten of de stemming mogen deelnemen.

De ontbinding van een lidvereniging, haar ontslag of haar uitsluiting brengt het verlies van alle rechten op het ondernemingsfonds met zich mee. Zij doen geen afbreuk aan de volledige betaling van alle uitstaande bedragen.

ART. 7 – ALGEMENE VERGADERING

7.1. – SAMENSTELLING

De vergadering wordt gevormd door maximum twee vertegenwoordigers van elke lidvereniging. Elke lidvereniging beschikt over één stem. Als er geen eensgezindheid is tussen de vertegenwoordigers van een lidvereniging wordt haar stem als onthouding beschouwd.

Slechts één vertegenwoordiger van een lidvereniging mag gemandateerd zijn om een andere te vertegenwoordigen. Elk vertegenwoordiger kan slechts één volmacht uitoefenen.

7.2. – BIJEENROEPING

De gewone algemene vergaderingen moeten ten minste twee keer per jaar worden bijeengeroepen, waarvan de eerste binnen drie maanden na afloop van het boekjaar moet worden gehouden. Buitengewone algemene vergaderingen kunnen ook worden bijeengeroepen bij besluit van het bestuursorgaan en moeten worden bijeengeroepen wanneer een vijfde van de leden daarom verzoekt per aangetekende brief gericht aan de Voorzitter van het bestuursorgaan. In het laatste geval moet de oproeping uiterlijk binnen eenentwintig dagen worden verzonden en moet de vergadering uiterlijk op de veertigste dag na het verzoek worden gehouden.

De oproepingen worden door het bestuursorgaan aan de leden, alsook aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de commissaris(sen) verzonden.

De oproepingen met vermelding van de agenda, plaats, datum en tijdstip van de vergadering worden ten minste vijftien dagen van tevoren per post of per elektronisch bericht verstuurd. Elk voorstel dat door ten minste een vijfde van de leden wordt ondertekend, wordt op de agenda geplaatst. Geen enkel besluit mag buiten de agenda om worden genomen.

In voorkomend geval moeten de voorgestelde wijzigingen van de statuten volledig worden vermeld in de oproeping.

7.3. – WERKING

Het voorzitterschap van de algemene vergadering wordt waargenomen door de voorzitter van het bestuursorgaan of, bij gebrek daaraan, door de ondervoorzitter of de oudste vertegenwoordiger van de aanwezige lidverenigingen. Twee stemopnemers worden gekozen om samen met de voorzitter het bureau van de vergadering te vormen.

Het bureau benoemt een secretaris.

De vergadering kan slechts geldig beraadslagen als ten minste de helft van haar leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Wat de wijziging van de statuten betreft, kan de vergadering slechts geldig beraadslagen indien twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit niet het geval is, kan een tweede vergadering die ten minste vijftien dagen na de eerste wordt bijeengeroepen, beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Beslissingen worden genomen bij volstrekte meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, behalve in gevallen waarin de statuten of de wet een bijzondere meerderheid voorschrijven. Een meerderheid van vier vijfde van de uitgebrachte stemmen is vereist om het voorwerp of het doel van de vereniging te wijzigen, terwijl een meerderheid van twee derde van de uitgebrachte stemmen vereist is voor elke andere wijziging van de statuten. In alle gevallen worden onthoudingen buiten beschouwing gelaten.

7.4. – BEVOEGDHEDEN

De vergadering is bevoegd voor alle aangelegenheden die door de wet of door de huidige statuten aan haar zijn voorbehouden, met dien verstande dat zij niet mag beslissen over de omvorming van de vereniging tot een IVZW, tot een coöperatieve vennootschap die is erkend als sociale onderneming of tot een coöperatieve vennootschap die is erkend als sociale onderneming.

7.5. – VERSLAGEN

De beslissingen van de algemene vergadering worden vastgelegd in genummerde verslagen, die per post of per e-mail worden verstuurd naar elke lidvereniging, alsook naar de bestuurders en de commissarissen. De echt verklaarde kopieën en de uittreksels voor administratieve of gerechtelijke aangelegenheden worden door twee bestuurders ondertekend.

Derden met een legitiem belang kunnen het bestuursorgaan verzoeken de tekst van een beraadslaging te verstrekken. Indien dit verzoek wordt ingewilligd, wordt het uittreksel van het verslag door twee bestuurders ondertekend.

ART. 8 – BESTUURDERS

8.1. – BENOEMING EN DUUR VAN MANDAAT

Alleen natuurlijke personen kunnen als bestuurder optreden.

De bestuurders worden door de algemene vergadering verkozen met een meerderheid van twee derde van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Aftredende bestuurders kunnen worden herkozen. De duur van het mandaat van de bestuurders is drie jaar, maar een bestuurder die wordt verkozen om een andere te vervangen, vult de duur van het mandaat van deze laatste aan.

Elke bestuurder die zijn ontslag heeft ingediend bij de Voorzitter of wiens mandaat is afgelopen, blijft in functie tot de algemene vergadering in zijn vervanging heeft voorzien of heeft besloten zijn mandaat op te zeggen.

8.2. – RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Het mandaat van de bestuurders is gratis.

De bestuurders zijn niet persoonlijk aansprakelijk voor de verplichtingen van de vereniging, maar zijn wel verantwoording verschuldigd aan de vereniging voor de goede uitvoering van hun mandaat.

8.3. – ONTSLAG EN HERROEPING

Om geldig te zijn, moet elk ontslag schriftelijk aan alle bestuurders worden gericht.

De herroeping van een bestuurder valt onder de bevoegdheid van de algemene vergadering die met dezelfde meerderheid beslist als voor zijn of haar benoeming. Een bestuurder wiens mandaat wordt betwist, kan vragen om door de vergadering te worden gehoord, maar mag niet deelnemen aan de beraadslaging of de stemming die op hem betrekking heeft.

ART. 9 – BESTUURSORGAAN

9.1. – SAMENSTELLING

Het bestuur van de vereniging wordt waargenomen door een orgaan dat bestaat uit ten minste vijf personen.

9.2. – WERKING

Het bestuursorgaan benoemt uit zijn leden een voorzitter, een ondervoorzitter, een penningmeester en een secretaris. Het komt bijeen op uitnodiging van ten minste één van haar leden verstuurd per post of per elektronische bericht, met opgave van de agenda, de datum en het tijdstip van de vergadering, evenals ofwel de vermelding van de plaats waar deze zal worden gehouden ofwel de vermelding dat de beraadslagingen vanop afstand zullen plaatsvinden door middel van een elektronische vergadering opgezet door de vereniging. In het laatste geval worden de technische connectiegegevens uitdrukkelijk vermeld in de uitnodiging. Zelfs in het geval van een fysieke ontmoeting kan de voorzitter van de zitting altijd één of meerdere bestuurders toelaten om vanop afstand aan de vergadering deel te nemen aan de hand van een elektronisch communicatiemiddel dat de vereniging ter beschikking stelt.

Het bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen indien ten minste de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Elke bestuurder mag maar één volmacht hebben. Beslissingen worden genomen bij absolute meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, zonder rekening te houden met onthoudingen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend.

Beslissingen kunnen ook worden genomen bij een unanieme, schriftelijke beslissing van alle bestuurders.

De besluiten worden vastgelegd in genummerde verslagen, ondertekend door de Voorzitter en de bestuurders die dat wensen. Deze verslagen worden aan alle leden gecommuniceerd.

9.3. – BEVOEGDHEDEN

Het bestuursorgaan heeft de collegiale bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn om het voorwerp van de vereniging te verwezenlijken, met uitzondering van de handelingen die door de wet of door huidige statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

9.4. – BELANGENCONFLICTEN

Indien een bestuurder een direct of indirect belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat tegen het belang van de vereniging indruist, mag hij niet deelnemen aan de beraadslaging of de stemming over het betrokken besluit of de betrokken verrichting.

Indien de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders in hun meerderheid een dergelijk belangenconflict hebben, wordt het betrokken besluit of de betrokken verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd. Indien de algemene vergadering het besluit of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan het besluit of de verrichting uitvoeren.

ART. 10 – VERTEGENWOORDIGING VAN DE VERENIGING

10.1. – ONDERTEKENING VAN AKTEN

In alle akten die de vereniging bindt, moeten de ondertekenaars hun handtekening onmiddellijk laten voorafgaan of volgen met een aanduiding van de hoedanigheid waarin zij handelen.

Behoudens de hieronder vermelde uitzonderingen moet elke handeling die ter uitvoering van de besluiten van het bestuursorgaan wordt gesteld, door ten minste twee bestuurders worden ondertekend. Niettemin kan het bestuursorgaan bijzondere volmachten geven aan één of meerdere mandatarissen, die alleen of gezamenlijk optreden.

10.2. – RECHTSVORDERINGEN

Juridische stappen worden in naam van de vereniging ondernomen door de voorzitter van het bestuursorgaan of een door hem daartoe aangewezen bestuurder.

10.3. – FINANCIËLE OPERATIES

De Voorzitter en de penningmeester kunnen elk afzonderlijk het bedrag van de mandaten of postwissels innen, de bankrekeningen openen of sluiten, elke betaling, elke overschrijving of elke opname uitvoeren. Onder hun verantwoordelijkheid kunnen zij gezamenlijk volmacht geven aan een of meer mandatarissen, die alleen of gezamenlijk optreden, om een operatie uit te voeren die niet meer dan € 2.500,00 mag bedragen.

10.4. – DAGELIJKS BESTUUR

Het bestuursorgaan kan een of meer personen aanstellen die elk afzonderlijk, gezamenlijk of collegiaal optreden voor het dagelijks bestuur van de vereniging, alsmede voor de vertegenwoordiging van de vereniging met betrekking tot dat bestuur.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen als de beslissingen die de behoeften van het dagelijks leven van de vereniging niet overstijgen en de handelingen en beslissingen die, omwille van het geringe belang dat ze vertegenwoordigen of omwille van hun dringendheid, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

10.5. – MANDATEN

Alle krachtens de paragrafen 1 tot en met 4 verleende mandaten zijn in beginsel kosteloos en kunnen te allen tijde worden ingetrokken.

ART. 11 – COMMISSIES

Het bestuursorgaan kan commissies oprichten, hun leden benoemen, hun werkwijze bepalen en hun missie bepalen.

ART. 12 – ONTBINDING

De vereniging kan te allen tijde worden ontbonden bij besluit van de algemene vergadering, genomen onder dezelfde voorwaarden als die welke gelden voor de wijziging van haar voorwerp of haar belangeloos doel.

Indien de algemene vergadering nalaat een of meer vereffenaars te benoemen, wordt de vereffening uitgevoerd door de leden van het bestuursorgaan die op de datum van de ontbindingsbeslissing in functie zijn. Na betaling van de schulden betaalt het college van vereffenaars de resterende activa ten gunste van een of meer verenigingen waarvan ten minste een van de belangeloze doelen het bevorderen van het boeddhisme is.