De Boeddhistische Unie van België hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring geven we heldere en transparante informatie over hoe wij zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens.  De Boeddhistische Unie van België houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679). 

Als u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen heeft of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Boeddhistische Unie van België
T.a.v. Koen Vermeulen
Woudlaan 117 / 7
1000 Brussel

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Om u de best beveiligde gegevensbescherming te bieden, lichten we toe welke persoonsgegevens wij verzamelen en waarom wij dit doen, hoe wij deze persoonsgegevens gebruiken of verwerken en hoe u uw rechten kunt uitoefenen.

 

1.  Aan wie is deze privacyverklaring gericht?

Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze deelnemers aan activiteiten, vrijwilligers, begeleiders en iedereen die zich inschreef voor de nieuwsbrief. 

Ze is eveneens van toepassing op alle vrijwilligers, medewerkers en begeleiders, van organisaties en personen die belangstelling tonen voor onze activiteiten, diensten of producten.

De verklaring is ook opgemaakt voor al onze klanten, prospecten en leveranciers.

 

2.  Hoe verzamelen we informatie?

De Boeddhistische Unie van België verzamelt hoofdzakelijk persoonsgegevens die u ons zelf bezorgt, bv. wanneer u ons een bericht stuurt via de contactpagina van onze website, wanneer u zich inschrijft voor onze trainingen, enz.

De Boeddhistische Unie van België kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen, zoals browsertype of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website via dewelke u naar onze website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor u als gebruiker. (Zie cookiebeleid.)

Daarnaast kunnen we uw persoonsgegevens via andere bronnen ontvangen, bv. als u als contactpersoon optreedt voor een boeddhistische organisatie.

 

3.  Welke informatie verzamelen we?

De Boeddhistische Unie van België bewaart een beperkt aantal persoonsgegevens op een manier die toereikend, relevant en beperkt is tot wat noodzakelijk is in overeenstemming met de wet.

Overzicht van de gegevens die we verzamelen:
Naam, voornaam, bankrekeningnummer, E-mailadres, taal

Voor certificatie van bekwaamheid na opleiding vragen we extra informatie op, zoals lidmaatschap bij een boeddhistische organisatie, adres van praktijk, diploma’s en certificaten, professionele ervaring of gelijkaardig, motivatie, aanwezigheid, evaluaties.

 

4.  Hoe gebruiken we deze informatie?

Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor specifieke en welomschreven doeleinden waarvoor we ze hebben verkregen.

Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden:

 • Registratie van uw deelname aan een activiteit (contractuele basis)
 • Inhoudelijke en praktische communicatie over de activiteit (gerechtvaardigd belang)
 • Communicatie over ons aanbod en werking (gerechtvaardigd belang voor leden, gerechtvaardigd belang voor gelijkaardige activiteiten, toestemming voor externen)
 • Onze diensten verlenen, verbeteren en ontwikkelen (gerechtvaardigd belang)
 • Voor andere specifieke doeleinden waarvoor u toestemming hebt gegeven
 • Binnen het kader van certificatie kan de Boeddhistische Unie van België wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens 10 jaar te bewaren om uw professionele kennis (toegang tot het beroep) of uw permanente bijscholing te bewijzen. (wettelijke verplichting)

5.  Verstrekking van persoonsgegevens aan derden (verwerkers)

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan externe dienstverleners verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een externe dienstverlener voor:

 

 • Het opslaan en verwerken van gegevens in de Cloud (via een open source CRM systeem en een Cloud Service Provider)
 • Het verzorgen van de internet omgeving (webhosting, mailhosting);
 • Het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, servers);
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie
 • Het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Deze partners mogen de gegevens niet gebruiken voor eigen doeleinden en moeten zich aan strikte geheimhoudingsverplichtingen houden in overeenstemming met de overeenkomsten die we met hen aangaan.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan externe dienstverleners waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten of dezelfde bepalingen zijn overgenomen in de contractvoorwaarden.

Wij zorgen ervoor dat derden enkel toegang hebben tot persoonsgegevens waarvoor zij de specifieke taken moeten uitvoeren en dat zij zich ertoe verbinden om de gegevens op een veilige en vertrouwelijke manier te verwerken en enkel te gebruiken in overeenstemming met onze instructies.

Uw persoonsgegevens worden niet aan derden verkocht voor commerciële doeleinden.

 

6.  Verstrekking van persoonsgegevens aan Derden (ontvangers)

 

We bezorgen de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Binnen het kader van certificatie kan de Boeddhistische Unie van België een wettelijke verplichting hebben om bepaalde informatie te delen met de overheid, zoals de datum van het certificaat.

Als we persoonsgegevens doorgeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte, beschermen we uw persoonsgegevens door specifieke contractuele verplichtingen overeenkomstig de verplichtingen van de Europese privacyregelgeving.  Op die manier zorgen we ervoor dat uw persoonsgegevens die buiten de EER aan derden worden overgedragen, met net zoveel zorg worden verwerkt als in België.

 

7.  Hoe houden we uw informatie veilig?

Bij de Boeddhistische Unie van België engageren we ons om uw gegevens te beveiligen. Daarom hebben we passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens naar behoren te beschermen.

 

8.  Hoe gebruiken we cookies op onze website?

De Boeddhistische Unie van België maakt gebruik van functionele cookies op haar website, zodat u niet opnieuw dezelfde gegeven moet invullen wanneer u onze site bezoekt. Meer informatie: zie cookie disclaimer op onze website.

 

9.  Hoe kan u informatie over uzelf beheren of verwijderen? (uw rechten)  


Bij de Boeddhistische Unie van België willen we transparant zijn, niet alleen over hoe we uw persoonsgegevens verwerken, maar ook over uw rechten die gekoppeld zijn aan dergelijke verwerking. Daarom willen wij u wijzen op het bestaan van de volgende rechten:

 • Recht om toegang te vragen tot de persoonsgegevens die wij over u bewaren;
 • Recht om dergelijke gegevens te corrigeren of te wissen (tenzij we ze moeten bewaren op wettelijke basis);
 • Recht om de verwerking te beperken of bezwaar te maken tegen deze verwerking;
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens; en
 • Recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken indien de verwerking gebaseerd is op een dergelijke toestemming.

U kunt deze rechten uitoefenen bij de Boeddhistische Unie van België. Wij vragen u uw identiteit te bewijzen.

Als u vragen hebt over deze privacyverklaring of een ander privacy probleem hebt, engageren wij ons om privacy gerelateerde klachten onmiddellijk te behandelen. Als zodanig beschikken wij over procedures die ons in staat stellen om op een efficiënte manier te reageren op uw eventuele problemen.
Als u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens door de Boeddhistische Unie van België, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. 

U heeft ook steeds het recht om contact op te nemen met de bevoegde Autoriteit Gegegevensbescherming, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.
+32 (0)2 274 48 00 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

10.              Bewaartermijn

De Boeddhistische Unie van België bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt, met in acht name van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op gebied van boekhouding). 

De Boeddhistische Unie van België verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan maximaal 5 jaar na laatste gebruik, deelname of beëindiging van de samenwerking, tenzij dit wettelijk langer noodzakelijk blijkt.

In het kader van certificatie houden we uw gegevens bij voor een termijn van 10 jaar na laatste deelname.

 

11.              Hoe houden wij u op de hoogte van veranderingen aan dit beleid?

Deze privacyverklaring kan worden aangepast om ervoor te zorgen dat de inhoud ervan de ontwikkelingen op het vlak van regelgeving nauwkeurig weergeeft, alsook veranderingen die zich voordoen bij de Boeddhistische Unie van België. De laatst geldende versie zal beschikbaar zijn op de website.