De verenigingen die lid willen worden van de Boeddhistische Unie van België onderschrijven onvoorwaardelijk het hieronder volgende charter:

De BUB beschouwt de erkenning van het boeddhisme niet zozeer als de erkenning van een recht maar als de erkenning van een verantwoordelijkheid ten aanzien van de samenleving. De voornaamste verantwoordelijkheid is dat een levensbeschouwing bijdraagt tot een vreedzame samenleving.

Onderstaande principes zijn vanuit deze bekommernis geformuleerd.

  1. Het boeddhisme is van nature vredelievend. Het hele boeddhisme in al zijn vertakkingen en scholen is een oproep tot wijsheid en mededogen.
  1. Het boeddhisme in België heeft zijn erkenning aangevraagd op basis van paragraaf 2 van artikel 181 van de grondwet. Het boeddhisme is geen ‘eredienst’. Het erkent geen boven alle mensen en hun wetten staand opperwezen. Dienstverlening aan mensen en de gemeenschap zit het boeddhisme daarentegen van zijn prilste begin in het bloed. Het boeddhisme beoogt het lijden van de levende wezens te erkennen en te lenigen,  en de verschillende boeddhistische tradities hebben in die zin in de loop van hun geschiedenis een brede waaier van methoden en middelen ontwikkeld.
  1. De statuten van de BUB zijn heel expliciet. Van de leden verwachten we dat ze:
  • geen andere bedoelingen hebben dan op een ernstige manier aan boeddhistisch onderricht te doen;
  • zich niet onverdraagzaam opstellen zowel tegenover andere boeddhistische verenigingen als tegenover andere filosofische of spirituele levensbeschouwingen;
  • niet aan proselitisme doen.
  1. De BUB sluit zich duidelijk en onvoorwaardelijk aan bij de basisprincipes van de Westerse samenleving: de scheiding van Kerk en Staat, het respect voor de democratische besluitvorming, de verdraagzaamheid en het pluralisme, de gelijkheid tussen man en vrouw.

Het is vanzelfsprekend dat leraars, consulenten en beoefenaars zich houden aan de wetten van het land en alle regels ten aanzien van inburgering en integratie.

  1. De BUB weigert gebruikt te worden als een instrument voor persoonlijke, diplomatieke, economische, communautaire of nationalistische strategieën. De verenigingen blijven onafhankelijk van welke instantie ook, politiek of andere, binnenlands of buitenlands.
  1. De boeddhistische centra stellen zich via ten dienste van de bevolking in haar geheel. 

De dienstverlening van het boeddhisme beperkt zich niet tot de activiteit binnen de centra. De mensen die van het onderricht in de centra genieten zijn allemaal burgers, uit alle lagen van de samenleving, die in het maatschappelijk weefsel geïntegreerd zijn en die in het boeddhistisch onderricht steun en kracht putten om hun eigen maatschappelijke dienstverlening te vervullen.

  1. De BUB is samengesteld uit de verschillende boeddhistische tradities vertegenwoordigd in België en zij weerspiegelt daarmee het interne pluralisme eigen aan het boeddhisme.